vmw-hp-business-continuity-800x404

       Spole?nost VMware vám m??e pomoct s prací na dálku

       Pro v?echny organizace je velmi d?le?ité, aby i v p?ípadě r?znych problém? z?staly v provozu. Podívejte se, jak m??ete pomocí nep?etr?itého zabezpe?eného p?ístupu do v?ech aplikací a ke v?em za?ízením umo?nit svym pracovník?m pokra?ovat v práci na dálku a oddělení IT ?kálovat po?ty vzdálenych u?ivatel? dle pot?eby.

       Zjistit jak 

       Novinky a zajímavosti

       VMware Cloud Foundation?4: platforma pro hybridní cloud

       Objevte nejnověj?í vylep?ení ?e?ení hybridní cloudové infrastruktury pro moderní aplikace.

       Více o?novych funkcích 

       vSphere?7: Na?e největ?í vydání je nyní obecně dostupné

       Podívejte se, jak se ?e?ení vSphere transformuje v?základní stavební kámen provozního modelu postaveného na cloudu.

       P?ehrát 

       Vytvá?ejte/provozujte/spravujte aplikace v?cloudu

       Posilte sv?j dopad pomocí infrastruktury, která vyu?ívá ?e?ení Kubernetes na maximum.

       Více o?modernizaci apl. 

       Zodernizujte infrastrukturu HCI pomocí vSAN7

       Objevte nové funkce, které podporují nové aplikace v?hypersjednocené infrastruktu?e.

       Modernizovat HCI pomocí vSAN7 

       Vyzkou?ejte VMware Cloud

       Dopad cloudu je nepopiratelny. Zjistěte jak nasadit a?spravovat jakoukoli aplikaci ve kterémkoli cloudu a?zároveň udr?et nejvy??í mo?nou úroveň konzistentní infrastruktury a?provozu. Díky spole?nosti VMware máte mo?nost budovat a?nasazovat moderní aplikace – od datovych center p?es cloudy a? po edge.

       Objevte VMware Cloud 
       Co je va?e priorita v IT?
       Dal?í p?íběhy zákazník? 

       Vyzkou?ejte produkty spole?nosti VMware hned a zadarmo

       Vyzkou?ejte vSphere

       Objevte p?ední virtualiza?ní platformu pro hybridní cloudy.

       Zahájit praktickou ukázku 

       Zkuste NSX Data Center

       Prozkoumejte platformu pro virtualizaci sítí pro SDDC.

       Zahájit praktickou ukázku 

       Vyzkou?ejte ?e?ení vSAN

       Objevte úlo?i?tě optimalizované pro technologii flash vyu?ívané HCI.

       Zahájit praktickou ukázku 

       Vyzkou?ejte Workspace ONE

       Otestujte inteligentní platformu pro digitální pracovní prostor.

       Zahájit praktickou ukázku 

       Pět d?vod?, pro? cloud m??e ?editel?m informa?ních technologií pomoci p?ekonat propast p?i realizaci inovací

       Inovace je klí?ová. Spole?nosti ?elí rostoucím o?ekáváním a stále silněj?í digitální konkurenci, proto jsou stále d?le?itěj?í inovace pro ochranu stávajícího podnikání a otev?ení novych mo?ností pro budoucí r?st.

       P?e?íst ?lánek
       免费观看在线aⅴ天堂视频